Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Μετά την καταβολή στους αποστράτους των λεγόμενων ΄΄αναδρομικών΄΄ διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων

Κατεβλήθησαν πολύ λιγότερα ποσά από αυτά τα οποία υπολόγιζε ο δικαιούχος

Παρακρατήθηκαν μεγάλες διαφορές για ίδιες κατηγορίες δικαιούχων

Κατεβλήθησαν μηδενικά ή ευτελή ποσά.

Η Ένωση και το Συντονιστικό μετά από συνεργασίες και επαφές με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου οικονομικών διαπίστωσε ότι έχει ξεκινήσει ο επανέλεγχος των περιπτώσεων που δεν κατεβλήθησαν ΄΄αναδρομικά΄΄ ή κατεβλήθησαν ευτελή ποσά. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν αποδοθεί τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους.

Αμέσως μετά ξεκινά ο επανέλεγχος όλων των καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, με εκτιμώμενο πέρας εργασιών το τέλος Ιουνίου 2019.

Σε κάθε περίπτωση, το Συντονιστικό των 3 Ενώσεων αποστράτων Αξκών (ΕΑΑ) έχει συντάξει δύο (2) αιτήσεις επιφύλαξης για τα καταβληθέντα ποσά ως αναδρομικά η 1η και τα μηδενικά ποσά η 2η οι οποίες θα υποβληθούν στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

Επισημαίνεται πως στην παρούσα φάση και μέχρι να αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα (εφόσον και εάν) δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο καταθέσεως αποστολής του. Όμως σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση των μη καταβληθέντων αναδρομικών μόνο με δικαστική αγωγή είναι απαιτητές.

Συνημμένα αποστέλλονται οι δύο (2) αναφερόμενες αιτήσεις

Υπτγος ε.α Δεβούρος Ιωάννης
Δνων ΣύμβουλοςΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
  
ΠΡΟΣ
Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 
Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με  τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις  του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018
Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.……….. ΑΜΚΑ………………….., ΑΦΜ ………………………..

ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν της υπ. αριθμ. 170285/0092 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΚΑ & ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 5503 Β/7-12-2018), απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.   
Συγκεκριμένα :
1) Μου επεστράφη ποσόν της τάξεως  των …….….. ευρώ για 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), ήτοι αναλογούν σε  ……..  ευρώ για κάθε μήνα επιστροφής, όταν η αντίστοιχη μηνιαία μείωση, που αφορούσε στα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση,  συμπεριλαμβανομένου φόρου και λοιπών μειώσεων-κρατήσεων, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. 
2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.
 3) Υφίστανται επίσης, συναφείς  καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .
4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.

5) Kαθορίστηκαν τα ανωτέρω ποσά (ως αναδρομικά)  χωρίς να έχει τροποποιηθεί αντιστοίχως, η καταβαλλόμενη σύνταξη, όπως συνέβη το 2014 με τις κανονιστικές διατάξεις του ν. 4307/2014.
6) Δεν έχει εισέτι αναρτηθεί αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, υπολογισμού των ανωτέρω αναγραφομένων ποσών. Σημειωτέον πως ούτε με την πρώτη καταβολή, δημοσιεύθηκε σχετικό ενημερωτικό με τους ακριβείς υπολογισμούς των ποσών αυτών.
7) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος,  αρχή της  «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η  παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» ,  καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ  , παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως, η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και τέλος βέβαια η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος. 
Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου,  να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων  παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του 

Αθήνα ……………..2018 
Ο αιτών 

ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΣ
Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 
Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με  τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις  του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018
Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.……….. 

ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, , κατ’ εφαρμογήν της υπ. αριθμ. 170285/0092 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΚΑ & ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 5503 Β/7-12-2018), απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.   
Συγκεκριμένα :
1) Δεν μου επεστράφη χρηματικό ποσό (μηδέν ευρώ επιστροφής) για τους 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), που κατεβλήθησαν οι εν λόγω επιστροφές, αν και η αντίστοιχη  μείωση, που αφορούσε στα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση ,  στη Βασική μου Σύνταξη, ήταν της τάξεως των …………./μηνιαίως, καθόσον  με τις σχετικές διατάξεις μειώθηκαν Β.Μ., ΕΧΥ, μισθολογικοί συντελεστές και επιδόματα που λαμβάνονταν υπόψη, στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών μου τον Αύγουστο του 2012. 
2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.
3)Δεν έχει εισέτι αναρτηθεί αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, υπολογισμού των ανωτέρω αναγραφομένων ποσών. Σημειωτέον πως ούτε με την πρώτη καταβολή, δημοσιεύθηκε σχετικό ενημερωτικό.  
 3) Υφίστανται επίσης, συναφείς  καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .
4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.

5) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος,  αρχή της  «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η  παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» ,  καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ  , παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως, η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και τέλος βέβαια η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος. 
Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου,  να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων  παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του 

Αθήνα ……………..2019 
Ο αιτών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.