Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Θέμα Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΣ:  ΥΕΘΑ κ. Πάνο Καμμένο        ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                           (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου)                             
                                                                            Διευθύνων Σύμβουλος
                                                                            www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com        
ΚΟΙΝ:             ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ                                    Χαρ. Τρικούπη 18, Αθήνα Τ.Κ. 10679
                        Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ΚΦ,              Τηλ.(210) 3633797-FAX:3621410
                      Ε.Α.Α.Σ./Γρ. Οικονομικού (2),        Φ.950/2/1166
Ε.Α.Α.Σ./Γραμμ. Δ.Σ.                      Σ.165   
                                                                               Αθήνα, 24 Απρ 2015
                                                                             Συν.: Ένα (1)ΘΕΜΑ:        
   Θέμα Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.)
ΣΧΕΤ:           α. Νόμος 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α΄/14 Μαρ 1997)
                      β. Αντίγραφο Κίνησης Μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο/01-04-2015/ΤτΕ
                      γ. Απόφαση 217/15/16 Απρ 2015/07/Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  


               Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
             
  1. Όπως γνωρίζετε, η Ε.Α.Α.Σ. προσπαθεί, με κάθε σύννομο μέσο, να προασπίζει τα συμφέροντα της Ενώσεως και των αποστράτων Μελών της.

 2. Με το (α) σχετικό καθορίστηκε ότι τα διαθέσιμα των Ν.Π.Δ.Δ. συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας.

3. Σύμφωνα με το ίδιο σχετικό, το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.

 4. Με το (β) σχετικό, φ/α του οποίου σας υποβάλλουμε συνημμένα, φαίνεται η σοβαρότατη ζημία που έχουν υποστεί τα διαθέσιμα της Ε.Α.Α.Σ., αφού η αξία της κτήσης της μερίδας της (2509545) ήταν 4.881.370,44 ευρώ και η αξία της με την 27/02/2015 έπεσε στα 3.923.354,01 ευρώ και με την 31/03/2015 έπεσε ακόμη περισσότερο στα 3.778.657,33 ευρώ.

5. Από τα ανωτέρα στοιχεία αποδεικνύεται ότι, τα διαθέσιμα της Ε.Α.Α.Σ., τα οποία όπως γνωρίζετε, προέρχονται από τις εισφορές των Μελών της (δηλαδή από το υστέρημα των αποστράτων Αξκών), μειώθηκαν σημαντικά, λόγω της, κατά την άποψή μας, ανορθολογικής διαχειρίσεως από την ΤτΕ.

6. Η Ε.Α.Α.Σ. εκτιμά ότι, αν τα διαθέσιμα τηρούντο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, υπό μορφήν καταθέσεως ταμιευτηρίου ή πολύ περισσότερον υπό μορφήν προθεσμιακού λογαριασμού, δεν θα υφίσταντο την απαράδεκτη αυτή μείωση, αλλ’ αντι-θέτως θα είχαν αυξηθεί σημαντικά.

7. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η ζημία που υπέστη η Ε.Α.Α.Σ. από το PSI ανήλθε στα 1.648.862,96 ευρώ.  

8. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς αποδέσμευση των διαθεσίμων της Ε.Α.Α.Σ. από το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και την απόδοσή τους ξανά στην Ε.Α.Α.Σ., προς εκμετάλλευσή τους, προς όφελος αυτής και συνεπώς των Μελών της.

9. Το παρόν θα δημοσιευθεί στην «Εθνική Ηχώ» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ., προς ενημέρωση όλων των Μελών μας.  


           
                Ακριβές Αντίγραφο
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
        Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
            Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

                                                                                                          17-04-2015                           
                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 6/15

 Ενημέρωση Μελών μας αναφορικά με Παρακράτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού»

Επειδή πολλοί απόστρατοι συνάδελφοι, διαπίστωσαν στις συνταξιοδοτικές τους αποδοχές, μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2015, να υφίσταται μείωση αυτών, λόγω παρακράτησης «αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού», ενημερώνουμε προς επίλυση υφιστάμενων αποριών & άρση τυχόν ανησυχιών, για τα παρακάτω :

-Οι οφειλές αυτές οφείλονται, στο γεγονός πως, κάποιοι συνάδελφοι επιλέγοντας να μην πάρουν 3μηνες αποδοχές (ή και σε μερικούς που πήραν 3μηνες και καθυστέρησε η «μισθολογική» ενημέρωση)  και επειδή προκαταβάλλεται ο μισθός, έλαβαν για έναν (τουλάχιστον) μήνα «διπλές αποδοχές» και ως εν ενεργεία και ως απόστρατοι (από την αναδρομική καταβολή της ενάρξεως συνταξιοδότησης). Αυτές τις αποδοχές οφείλουν να τις επιστρέψουν στο Δημόσιο ταμείο κατόπιν εκδόσεως σχετικής πράξης καταλογισμού & αποστολής αυτής στον υπόχρεο για εξόφληση οφειλής, από τον φορέα που τις είχε καταβάλλει.

-Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας  των Μετοχικών Ταμείων (ΕΛΟΑ), προέβησαν στη σχετική παρακράτηση, κατά την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος (κατόπιν σχετικής αποστολής στο Ταμείο της βεβαιώσεως οφειλής). Εάν για τις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε και εκ των υστέρων "διπλή" παρακράτηση του συγκεκριμένου ποσού στις συντάξεις Μαρτίου-Απριλίου, θα πρέπει οι συνάδελφοι, να επιζητήσουν την επιστροφή του.

-Σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι αρμόδιοι φορείς μισθοδοσίας των Γενικών Επιτελείων, απέστειλαν τις σχετικές (αρνητικές) βεβαιώσεις εκκαθάρισης στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία προέβη στη σχετική παρακράτηση (το ύψος της παρακράτησης ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση του ΓΛΚ και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο).

                
Υποστράτηγος  .ε.α.       Ε.Δανιάς                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ.Σκαρμαλιωράκης          Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης               Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ      
       Για την ακρίβεια
        Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429


Αριθ.πρωτ. 133                                                             Ημερ.: 17-04-2015

ΠΡΟΣ : - ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κ. Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ
              -ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ. Π. ΚΑΜΜΕΝΟ
             
ΚΟΙΝ :  -ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π.ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΘΕΜΑ : Παρακρατήσεις από Συντάξιμες Αποδοχές Αποστράτων Στελεχών Ε.Δ.

 1.   Σύμφωνα με το άρθρο αρθ.11 του νόμου 3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11, παρακρατείται από το σύνολο των αποστράτων ένα ποσό υπέρ Ε.Α.Σ. (Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Το ποσό της συγκεκριμένης παρακράτησης υπολογίζεται επί του ακαθαρίστου (μεικτού) ποσού των συνταξίμων αποδοχών για ποσά καταβαλλόμενων συντάξεων άνω των 1,400 €,), ήτοι σε ποσοστό της σύνταξης πριν αυτή μειωθεί από τις λοιπές κρατήσεις-εισφορές-μειώσεις των νόμων 4002/11, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012, 3986/2011.
 2.   Από τη συγκεκριμένη «πολιτική» του ΓΛΚ όλοι οι συνταξιούχοι και δη οι στρατιωτικοί που έχουν υποστεί και επιπρόσθετες μειώσεις, υφίστανται παρατύπως ζημία που κυμαίνεται από 40 €/μήνα και μπορεί να υπερβαίνει τα 100€/μήνα. 
 3.   Την ίδια πρακτική ακολουθεί το ΓΛΚ και όσον αφορά στον υπολογισμό της κράτησης υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης (4% από το πρώτο ευρώ), και μάλιστα ενώ μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2013 υπολόγιζε και παρακρατούσε τα σχετικά ποσά από το ποσό της σύνταξης όπως αυτό διαμορφώνονταν μετά τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων, από τον Οκτώβριο 2013 και εντεύθεν  τα σχετικά ποσά υπολογίζονται και παρακρατούνται όπως ακριβώς αναλύθηκε παραπάνω για την κράτηση ΕΑΣ, δηλαδή στο ποσό των συνολικών συντάξιμων αποδοχών πριν τις περικοπές. 
 4.   Για το θέμα της κράτησης για την Υγειονομική περίθαλψη, έχει εκδώσει και σχετικό πόρισμα ο «Συνήγορος του Πολίτη» που  υπογραμμίζει ότι ” ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας όπως εφαρμόζεται σήμερα (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις) είναι εσφαλμένος, νομικά αβάσιμος και θα πρέπει να επανεξεταστεί”. Απέστειλε , μάλιστα,  το πόρισμα αυτό, στο υπουργείο Εργασίας χωρίς, ωστόσο, να λάβει απάντηση ενώ υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αρχικώς επέβαλε την εισφορά επί του μειωμένου ποσού της σύνταξης, ευθυγραμμίστηκε με την πρακτική του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δηλαδή να επιβάλλουν την εισφορά στις συντάξεις με έτος βάσης το 2009.
 5.   Σύμφωνα λοιπόν με την τεκμηρίωση του πορίσματος (που ουσιαστικά η επιχειρηματολογία είναι κοινή και αφορά και στην μείωση για την 1η ΕΑΣ) :
-Οι διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους 3896/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κρατήσεις επί των συντάξεων αλλά μειώσεις, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο κείμενο των παραπάνω διατάξεων.
-Οι μειώσεις αυτές (οι οποίες δεν προβλέπονται για περιορισμένη χρονική διάρκεια και κατά συνέπεια είναι μόνιμες), στην ουσία αποτελούν αρνητικές αυξήσεις και ως τέτοιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όπως λοιπόν οι αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται (προστιθέμενες) στο μεικτό / ακαθάριστο ποσό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει και οι μειώσεις, ως αρνητικές αυξήσεις να συμπεριληφθούν (αφαιρούμενες) από το ποσό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο είναι σωστό να γίνεται ο υπολογισμός των μεικτών αποδοχών της σύνταξης και σε αυτό το τελικό ποσό οφείλει να γίνεται η κράτηση του 4%.
 6.   Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, αφού επανεξετασθεί το θέμα του υπολογισμού  των παρακρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Σ. ν.3865/10 και Υγειονομικής Περιθάλψεως, προχωρήσετε στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, αποκατάστασης της υφιστάμενης αδικίας.
Υποστράτηγος  Σ.Ξ.ε.α.       Ε.Δανιάς     Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ.  ε.α.     Κ.Σκαρμαλιωράκης   Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης                    Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
           Για την ακρίβεια
             Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού       
             Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ


Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Δράμα 08  Απριλίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
       ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2015

 ΤΟΠΟΣ  : Τα  Γραφεία  του  Παραρτήματος
                    (Βεργίνας και Βοραζανη 116)
                    Τηλ- φαξ 252510225656

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ  14 Απρ 2015  ΜΕΧΡΙ 23 Απρ 2015
Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής , οι  αιτήσεις  δεν  θα  λαμβάνονται υπόψη  στην  αξιολόγηση.

ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ Δευτέρα     ΜΕΧΡΙ Παρασκευή   ΑΠΟ  1000 ώρα   ΕΩΣ  1300 ώρα .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  : Η ορισθείσα  επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ : Τα  εγγεγραμμένα  μέλη  του  Παραρτήματος

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όπως  αυτά  φαίνονται  στην  αίτηση  κατά  περίπτωση.
 Η κατάθεση  των  αιτήσεων  θα   γίνεται  από  τους  ενδιαφερομένους με  την  επίδειξη  της 
ταυτότητας  της  ΕΑΑΣ.
Για  τα   άτομα  που  προσκομίζουν  αίτηση  παραμερισθού  για λογαριασμό  
άλλου  θα  προσκομίζουν  επικυρωμένη  εξουσιοδότηση.

Σε  κάθε  αίτηση  είναι  υποχρεωτική  η  κατά  προτίμηση   επιλογή  όλων  των  σειρών . 
Σε  περίπτωση   που  ο  αιτών  επιθυμεί  να  επιλέξει  λιγότερες  σειρές  
και  ιδιαιτέρα  κάτω  των  τριών (3)  με  την  υποβολή   της  αιτήσεως  
δηλώνει  υπεύθυνα για  τις  επιλογές  του.

Οι  υποβαλλόμενες  αιτήσεις θα πρωτοκολουνται .

Ο αριθμός  των  παραθεριστικών  σειρών και  ημερομηνίες  αυτών  όπως  
φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης .

            Σε  περίπτωση  που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που
 επιλέγει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. με σχετική αίτηση 
(είτε ιδιόχειρα είτε με FAX) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της 
παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ. 
Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ  και τα  ΜΟΡΙΑ 
ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

          Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως 
μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. 
Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα  με  τα  ΦΕΚ α.1139Β και 2158 Β (ΥΕΘΑ) οι  αιτούμενοι  παραθερισμού θα  
μοριοδοτηθουν λαμβάνοντας  υπόψη :
1. Το  Βαθμό  αποστρατείας.
2.Τις  σειρές  που  παραθέρισαν  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
3.Την  μη  ικανοποίηση  αιτήσεων  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
4. Την  οικογενειακή  κατάσταση  (έγγαμος, με  , ή  χωρίς παιδιά ) και  ανάλογα  του  αριθμού  
των  παιδιών .
5. Την  λουτροθεραπεία  των  ιδίων  των   στελεχών.

Ανχης ε.α.    Κεφαλίδης Κωνσταντίνος 
         Ακριβές  Αντίγραφο                 Ταξχος εα Λιούλης  Ιωάννης                              

Πρόεδρος / Παρ/τος Ν. Δράμας
   

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ !!!

                    ΠΑΣΧΑ  2015

To Παράρτημα της ΕΑΑΣ ΔΡΑΜΑΣ εύχεται  "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ".
Με υγεία, χαρά, ευτυχία και εκπλήρωση των ονείρων και προσδοκιών μας
"ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ" 
Με εκτίμηση

ΑΝΧΗΣ ΥΠ ε.α. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πρόεδρος ΤΣ/ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αποτέλεσμα εικόνας για ενωση  αποστρατων

                                                    Ε.Α.Α.Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       ΣΑΣ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  ΟΤΙ  Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΓΙΑ  ΟΧΥΡΟ  ''ΛΥΣΣΕ'' ΤΗΝ 05 ΑΠΡ 2015 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΛΟΓΩ  ΜΗ  ΕΠΑΡΚΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΜΑΣ  ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΜΕ  ΙΧ  ΟΧΗΜΑΤΑ.

                                               ΕΚ ΤΟΥ Τ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ