Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Τον Δεκ 2018 , μαζί με την σύνταξη του Ιανουαρίου 2019, μπήκαν και τα αναδρομικά που περιμέναμε (υπ αριθμ 170285/0092/2018 ΚΥΑ, σε  εκτέλεση του ν. 4575/2018) που καθόρισε την επιστροφή  αναδρομικών στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς (το
2ο 50%).
Μας είναι άγνωστος ο αναλογιστικός μαθηματικός
τύπος που εφαρμόστηκε για τα μέλη μας κατά τον υπο-
λογισμό των χρημάτων που έπρεπε να επιστραφούν σε
έκαστο εξ αυτών.
Διαπιστώθηκε ότι έγιναν εκ παραδρομής εκτεταμένα
λάθη υπολογισμού και παραβιάστηκε η Αρχή της ισότητας,
αφού σε μεγάλο αριθμό των μελών μας, με ίδια ακριβώς
συνταξιοδοτικά κριτήρια και λοιπά ποσά που προσδιορίζουν
την συνταξιοδοτική πράξη π.χ Βασική Σύνταξη, Οικογενειακά
Επιδόματα κλπ, καταβλήθηκαν είτε μηδενικά ποσά είτε
ποσά με τεράστιες μεταξύ τους διαφορές.
Η Ένωση μετά από επαφές που είχε με αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ (πρώην γενικό Λο-
γιστήριο) διαπιστώθηκε ότι ήδη επανεξετάζονται οι μη-
δενικές καταβολές και μέχρι τέλος Μαρτίου θα κατα-
βληθούν τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους.
Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν επανεξετασθεί όλες οι
εφάπαξ καταβολές στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς.
Σε κάθε περίπτωση η Ένωση και το Συντονιστικό των 3
Ενώσεων Αποστράτων Αξκών έχουν συντάξει δύο (2) αι-
τήσεις επιφύλαξης για τα καταβληθέντα ποσά ως ανα-
δρομικά, η 1η για τα μηδενικά ποσά και η 2η για μειωμένα
ποσά οι οποίες θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους
στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Την
22 Ιαν 2019 απεστάλλει επιστολή με θέμα την καταβολή
των αναδρομικών στους συνταξιούχους των ΕΔ κ ΣΑ,
προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο, με κοι-
νοποίηση τον ΥΠΕΘΑ κ. Ε. Αποστολάκη, με την οποία ζη-
τάμε:
α. Επανυπολογισμό των αναδρομικών των μελών μας
που επιστράφηκαν με βάση το ύψος των αποδοχών της
31/7/2012.
β. Συναφούς γενικευμένου επανυπολογισμού του
ύψους των συντάξεων μας με τον τρόπο μεν του
ν.4387/2016 αλλά με βάση υπολογισμού το ύψος των
συντάξεων που λάμβανε κάθε μέλος μας την 31/7/2012.
γ. Επιμήκυνση του χρόνου της απόδοσης των ανα-
δρομικών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, που εκδόθηκε
ο ν. 4575/18 και όχι μέχρι την 16-05-2016.
δ. Μη προσμέτρηση των κρατήσεων στα αναδρομικά
των νόμων που ήδη έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί
από το ΣτΕ (ν.4093/12 ν.4051/2012 και εισφορά Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων)
ε. Επαναφορά όλων των συντάξεων των στρατιωτικών
στα επίπεδα της 31-07-2012, ειδάλλως καταστρατη-
γούνται, οι Αποφάσεις τόσο του ΣτΕ όσο και της Επιτροπής
Συμμόρφωσης αυτού και εγείρονται εκ νέου νέες απαι-
τήσεις καταβολής αναδρομικών.
Επισημαίνεται πως στην παρούσα φάση και μέχρι να
αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα δεν υφί-
σταται χρονικό περιθώριο καταθέσεως της αίτησης.
Όμως σε κάθε απαίτηση των καταβληθέντων αναδρομι-
κών, μόνο με δικαστική αγωγή είναι απαιτητή.
Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε την επαναφορά
των συντάξεων στα επίπεδα του 2012, την 13η και 14η
σύνταξη!!!
Η μάχη των «κομμένων δώρων», δόθηκε την 01 Φεβ
2019 στην ολομέλεια του ΣτΕ. Φθάσαμε ενώπιον της
Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, έχοντας ως
όπλο την θετική απόφαση του 6ου τμήματος του, που
κατά πλειοψηφία είχε κρίνει αντισυνταγματική την κα-
τάργηση των ήδη κομμένων δώρων και επιδομάτων. Οι
δικαστικοί υπάλληλοι, ζητούσαν από τους ανώτατους
δικαστές μια ηθική δικαίωση, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι
και οι απόστρατοι ΕΔ κ ΣΑ (ειδικά μισθολόγια) πληρώνουν
ανελλιπώς το μάρμαρο της Οικονομικής κρίσης από το
2010. Επεσήμαναν ότι δεν έχουν ασκηθεί πολλές αγωγές
εις βάρος της επίμαχης διάταξης και ήδη από το έτος
2013 (έτος κατά το οποίο άρχισαν οι περικοπές) μια
μεγάλη πλειοψηφία συνταξιούχων έχει χάσει την αξίωσή
της να διεκδικήσει χρήματα.
Τα έτη για τα οποία μπορούν να έχουν αξιώσεις όσοι
προσέφυγαν, είναι τα έτη 2017 και 2018 για τα οποία το
κόστος δεν ξεπερνά τα 1.2 δις ευρώ. Το δικαστήριο
άκουσε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και επι-
φυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
Τον Φεβ του 2017 κηρύχθηκε αντισυνταγματική η κρά-
τηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ο
χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των Ιδιωτών κατά
του Δημοσίου είναι δύο (2) έτη από την ημέρα που γεν-
νήθηκε η αξίωση. Ο χρόνος παραγραφής διακόπτεται με
την άσκηση αγωγής για την επιστροφή των οφειλόμενων
με την καταληκτική ημερομηνία την 7 Φεβ 2019, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η μη παραγραφή της αξίωσης
του ενάγοντος, για τα δύο (2) προηγούμενα έτη.
- Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής
των τριών Ενώσεων (ΕΑΑ) κατά του ν. 4387/2016 (αντι-
λαϊκός νόμος Κατρούγκαλου) που εκδικάστηκε την 6 Οκτ
2017.
Η ΕΑΑΣ έχει προσβάλει και το άρθρο 12 του νόμου,
που αφορά τις συντάξεις χηρείας.
Υπτγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΙΑΝ 2019


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.